Obecní knihovna Lelekovice
Naposledy aktualizováno: 19.6.2020


Knihovna je otev?ena:

každé  úterý od 14.00 ?? 18.00 hod. 

 


Obecní knihovna je umíst?na v p?ízemí budovy obecního 

ú?adu 

 

Knihovna Lelekovice oznmuje ?tená?ům,

že od 1.?ervna 2020 je knihovna v provozu vždy v úterý od 14 - 18 hodin.

(rouška) 

 

 

 Knihovna Lelekovice oznamuje ?tená?ům,

 

  že od  úterý 5. kv?tna bude knihovna  znovu otev?ena za bezpe?nostních     opat?ení (rouška, rukavice)  od 14 - 16 hodin pro seniory

                                                       16 - 18hodin pro ostatní ?tená?e

                             

                D?kujeme za pochopení a t?šíme se na setkání s vámi!

 

 

 

Rok 2019

 

V tomto roce bylo registrováno  248 ?tená?ů, z toho 57 mladších patnácti let. P?i 1575 návšt?vách si vypůj?ili 4907 publikací. Stav knihovního fondu  ke konci roku 2019 byl 9266 knih (nau?ná literatura 1606, krásná 7660). Knihovna odebírá 4 tituly ?asopisů. V tomto roce bylo vy?azeno  98 svazků. nov?  p?ibylo  181  publikací. Za nákup knih a ?asopisů byla vydána ?ástka 19576 K?. Celkové výdaje na obecní knihovnu byly 21809 K?.  Bylo využíváno ve velké mí?e možnosti vypúj?ek knih z M?stské knihovny v Ku?imi - tak zvaný Knižní fond.

Ve spolupráci se zdejší  základní školou byly uspo?ádány ?ty?i besedy o knihách . Informace o knihovn? najdete na našich             web stránkách.

Zveme vás na nezávaznou návšt?vu  knihovny.                 T?šíme se na setkání s vámi! 

 

 


Rok 2016

V knihovn? je 8792 svazků knih, z toho 1866 knih pro d?ti. Knihovna odebírá pravideln? ?asopisy ?ty?lístek a Živá historie, díky darům našich ?tenárů si můžete vypůj?it také ?asopis Interview, Epocha a jiné 


Rok 2014

V ?íjnu tohoto roku byl zprovozn?n On-line katalog

V sou?asné dob? probíhá vým?na ?tená?ských průkazů. Nový průkaz do knihovny obdržíte zdarma p?i vaší nejbližší návšt?v? knihovny. Staré (žluté) průkazky samoz?ejm? pro půj?ování knih stále platí, ale s novou průkazkou budete moci využívat i službu ?tená?ské konto a rezervovat si půj?ené knihy.

 

Aktuáln? je v knihovn? 5710 svazků beletrie, 1325 svazků nau?né literatury a 1764 knih pro d?ti  


 Rok  2011

 V tomto roce bylo registrováno 194 ?tená?ů, z toho 87 mladších 15 let. P?i 195O návšt?vách bylo půj?eno 7655 publikací (nau?ná pro dosp?lé 546,  beletrie 4183; nau?ná pro mládež115,  beletrie 1936; ?asopisů 875).

   Na zakoupení nových knih a ?asopisů (?ty?lístek, Receptá?, Paní domu) byla vynaložena ?ástka 28725,-K?.  Díky ob?anům, kte?í nám v?nují již p?e?tená periodika (ro?ník 2010, 2011)  je nabídka širší.

    K 31. prosinci 2011 má knihovna 8400 svazků (1476 - nau?né; 6924 -  beletrie) .

V rámci aktualizace knihovního fondu  bylo vy?aženo 157 publikací. Jedná se o knihy velmi staré nebo poškozené. Zna?ná ?ást jich byla nahrazena identickými výtisky z darů ob?anů.

    Informace o nových knihách naleznou zájemci na  www.knihovnalelekovice.wz.cz , dále seznam bývá  umíst?n ve výv?sní sk?ínce na budov? obecního ú?adu  a výstavka nových p?írůstků knih  bývá vždy ve vitrin?  umíst?né v zádve?í budovy.

     Pro žáky školy byly uskute?n?ny dv? besedy.  P?t podve?erních besed  nad knihami pro mládež p?ipravily maminky d?tí a knihovnice. Beseda   se spisovatelem Michalem Viewegem o knize Pohádky pro unavené rodi?e m?la velký ohlas.

   V rámci meziknihovních služeb bylo pro naše ?tená?e z  MK Ku?im vypůj?eno 18 knih.

Naše knihovna využila možnosti vypůj?ek knih z vým?nného fondu  knihovny v Ku?imi a ve t?ech souborech obohatila sortiment půj?ovaných knih o 177 publikací.

       T?ší nás, že naši knihovnu navšt?vují i ?tená?i od p?edškolního v?ku až po maturanty.

Srde?n? vás zveme k nezávazné návšt?v? naší knihovny!


Rok  2010

 

 

V roce 2010 si ?tená?i vypůj?ili 6792 knih. Z toho 3999 knih krásné literatury,

 557 nau?né pro dosp?lé. Literatury pro mládež bylo půj?eno1336 kusů a nau?né 80. Půj?ovaly se také ?asopisy.

Celkové náklady na po?ízení knihovního fondu v?etn? periodik 27 531,- K?.

 Knihovna má   k 31. prosinci 2010    - 80210 svazků. Odebíráme ?asopisy  ?ty?lístek, ?ty?lístek  speciál,  Paní domu a Receptá?. Díky ob?anům, kte?í nám darují své již p?e?tené ?asopisy, je nabídka titulů rozší?ena ( Marianne, Elle, Vlasta, Kv?ty).

V knihovn? je pro ve?ejnost bezplatn? p?ístupný internet (úterý 14 - 18 hodin). letos využilo této služby pouze 36 ob?anů.

V  roce 2010 bylo registrováno 225 ?tená?ů, z toho 55 ?tená?ů do 15 let.

Pro žáky zdejší školy byly uspo?ádány t?i besedy, dále v p?edváno?ní dob? beseda s knihou Františka Kožíka "Svátky krásné hv?zdy".

S novými knihami se můžete seznámit ve výv?sní sk?í?ce nebo na výstavkách knih ve vitrin?  umíst?né ve vchodu do Obecního ú?adu

      Je chvályhodné, jak mladé maminky pe?ují o rozší?ení obzoru a slovní zásoby svých d?tí tím, že s nimi p?icházejí do knihavny a půj?ují pro n? knihy. Z jejich ratolestí vyrostou ur?it? náruživí ?tená?i a vzd?laní lidé.

     S pot?šením zjišťujeme, že do naší knihovny nacházejí cestu i studenti a letos maturující, půj?ují si beletrii, básn? i dramata. P?ejeme jim, aby úsp?šn? složili zkoušku dosp?losti.

     Srde?n? Vás  zveme na nezávaznou návšt?vu naší knihovny 

 


 Rok 2009

V knihovn? je ?tená?ům k dispozici  7927 svazků. Knihovnu pravideln? navšt?vuje 207 ?tená?ů, z toho je 85 d?tí do 15 let. ?tená?i si za rok 2009 vypůj?ili 5088 knih a 371 ?asopisů.

V ?ervnu byla dokon?ena automatizace knihovny. Nyní jsou všechny knihy a ?asopisy evidovány v po?íta?i. V knihovn? tak je k dispozici p?esný elektronický katalog knih a b?hem okamžiku zjistíme, zda máme knihu, kterou pot?ebujete. Za?ali jsme používat automatizovaný knihovnický systém  i pro evidenci výpůj?ek. Je možné rezervovat si knihu, která je půj?ena jinému ?tená?i.   


                                               

Rok 2008

V knihovn? je ve volném výb?ru více než 7000 svazků knih. V uplynulém roce bylo zakoupeno 171 nových knih za 29 000,-K?, v?etn? p?edplatného za ?asopisy (?ty?lístek, Paní domu, Dům a zahrada). Dále bylo zapůj?eno 87 publikací z vým?nného fondu M?stské knihovny v Ku?imi.

V roce 2008 m?la naše knihovna 253 registrovaných ?tená?ů, z toho
71 ve v?ku do patnácti let.
?tená?i uskute?nili 1832 návšt?v, vypůj?ili si celkem 5525 publikací,
z toho krásné literatury pro dosp?lé 3276 knih
nau?né literatury pro dosp?lé 583 knih
krásné literatury pro mládež 1369 knih
nau?né literatury pro mládež 297 knih


Pro žáky zdejší školy byly uspo?ádány dv? besedy o knihách.


V knihovn? je bezplatn? p?ístupný internet.

Informace o nových knihách najdete také ve výv?sce O?.


Srde?n? Vás zveme na nezávaznou návšt?vu naší knihovny.