Obecní knihovna Lelekovice
Naposledy aktualizováno: 19.6.2020

 Obecní knihovna Lelekovice zve  d?ti a rodi?e na autorské ?tení spisovatele Ivana Vi?ara - O sk?ítkovi Bonifácovi.

Beseda se uskute?ní ve st?edu 24.dubna 2019 v 18 hodin

v naší knihovn?.

               T?šíme se na setkání s vámi!

 

 

 

 B?hem m?síce ?ervna 2018 se uskute?níly besedy 

 s žáky ZŠ Lelekovice.

          2. postupný ro?ník - tema besedy "Chytrá kmotra liška!

           5. postupný ro?ník  -  tema besedy "Mikulášovy lapálie!

           1. postupný ro?ník  -   vítání prv?á?ků mezi ?tená?e

                                                a p?edání ?tená?ských průkazů

V prosinci 2018 se v knihovn? uskute?nila

                 p?edváno?ní beseda o adventních oby?ejích

                                   u nás i ve sv?t? 

pro žáky obou ?tvrtých t?íd naší školy. 

 

       p?edváno?ní beseda o adventních zvycích u nás i ve sv?t?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve?ery s knihou

Zveme d?ti i dosp?lé na besedu o knize Jaroslava Foglara Rychlé šípy. Beseda se bude konat v Obecní knihovn? v úterý 30. ledna 2018 v 18.00 hod.


 

Na první spole?né ?tení s d?tmi se můžete t?šit v úterý 12. prosince 2017 v 18.00 v Obecní knihovn?. 

Budeme ?íst z knihy Petry Braunové Dům doktora Fišera

undefined 

 


Jižní Morava ?te 

Obecní knihovna Lelekovice ve spolupráci se ZŠ Lelekovice v rámci projektu Jižní Morava ?te uspo?ádá autorské ?tení literárních pokusů žáků na téma 

       Pov?sti mého kraje

Akce se uskute?ní ve ?tvrtek 19. ?íjna 2017 v 17.30 hodin v nové místnosti nad samoobsluhou. 

Na setkání s vámi se t?ší ú?inkující (žáci šestých t?íd) 

 


V zimním období 2016-2017

p?ipravujeme pokra?ování cyklu

Ve?ery s knihou 

V úterý 7. b?ezna 2017 v 18 hodin se uskute?ní poslední zimní beseda s knihou.

Lelekovické skautky pro vás p?ipravily ?etbu a dramatizaci knihy Karla Polá?ka 

             Bylo nás p?t

T?šíme se na setkání s vámi! 


V úterý 7.února 2017 budeme besedovat s knihami spisovatelky Ivany Peroutkové

Ani?ka a její kamarádky, Ani?ka u mo?e, Ani?ka v Australii, Ani?ka v divadle, Ani?ka na vod?.

Besedu pro d?ti p?ipravila paní Jana Horáková

T?šíme se na setkání s vámi - v 18 hodin

v obecní knihovn?


V úterý  3. ledna 2017 v 18 hodin se seznámíme se s knihou Pavla Teisingera

        ?loví?kova dobrodružství

Besedu p?ipravila paní Michaela Svobodová. T?šíme se na setkání s vámi v knihovn?.


První beseda bude  6. prosince 2016 v 18 hod. v knihovn?. D?ti se seznámí s knihami Martiny Drijverové 

Nezbedníci: P?íšerné zlobilky

 T?šíme se na setkání s vámi v naší  knihovn?! 


V zimním období 2015-2016

p?ipravujeme v cyklu

          "Ve?ery s knihou"   tyto akce

1. prosince 2015  Mgr. V?ra Hrdinová

         autorské ?tení - tvůr?í práce d?tí

 

12. ledna 2016  P?ikrylovi - 

         P?íhody lesního sk?ítka Kryšpína

         (vhodné i pro menší d?ti) 

 

   9. února 2016 - besedu p?ipraví lelekovické 

          skautky 

 

 Za?átky vždy v 18 hodin.

T?šíme se na setkání  s vámi v naší obecní knihovn?.


     P?ij?te si poslechnout autorské ?tení 

     paní V?ry Hrdinové a pana Petra Mou?ky

     Ho?ké verše staré paní 

     Výb?r z tvorby duchem mladého pána.

  P?i poslechu zazní i kytara.

  Toto setkání se koná v obecní knihovn?

        ve st?edu  20. kv?tna 2015 v  17 hodin

   P?i této p?íležitosti si budete moci zakoupit výše uvedené knihy.

    T?šíme se na vás!                                      Vstupné dobrovolné. 

 

 

Na zimní období 2014/2015 chystáme op?t cyklus "Zimní

ve?ery s knihou". Setkání se budou konat  v lelekovické knihovn? každé druhé úterý v m?síci, první spole?né ?tení je naplánované na 11.listopadu 2014. Brzy bude up?esn?no, z jaké knihy budeme ?íst.

 

 

V úterý   10. února 2015 v 18 hodin  v místnostech obecní knihovny bude beseda o knize

          N e o b y ? e j n ý   k l u k   autorky Palaciové.

Besedu si pro vás p?ipravila rodina Ba?inkova.

 

V úterý 13. ledna 2015  v 18 hodin  seznámíme se s knihami

        Astrid   L i n gr e n o v é ( D?ti z Bulerbinu a Detektiv Kalle)

Besedu si p?ipravila  Bára a  Maruška Kišovy. 

 

 V úterý  9. prosince 2014 v 18 hodin bude beseda o knize

         Tove Jonsonové         M u m í n c i

   ?tení tentokrát p?ipravili Ema a Mat?j  P?ikrylovi .

                                         Srde?n? vás zveme!

 


V úterý  11.února 2014 v 18 hodin prob?hla beseda o knize Jaroslava Foglara Rychlé šípy. P?ipravily ji pro vás lelekovické  skautky 

V úterý 14. ledna 2014 prob?hla beseda nad knihou Markéty Ba?kové Straka v ?íši entropie  


Tak jako v minulém roce i letos vás  zveme na "Zimní ve?ery s knihou".  První beseda  se uskute?ní 10.12.2013 v 18.hodin v naší knihovn?. Seznámíme se s knihou  spisovatele Pavla Šruta           Lichožrouti. Srde?n?  zveme rodi?e i d?ti ! 

 


 Zveme vás na další "Zimní ve?er s knihou".

Timothé de Fombelle : Tobiáš Lolnes: Elišíny o?i - beseda se uskute?ní v úterý  19. února 2013 v 18 hodin v naší knihovn?. 

Bill a Nebyl - beseda se uskute?ní v úterý 25. ledna 2013 v 18 hodin v naší knihovn? 


 Máte rádi knihy Astrid Lingrenové ? P?ij?te na  besedu  do naší knihovny v úterý 10. ledna 2012 v 18. hodin 


  Tak jako v minulém roce i letos  budou probíhat pravidelná "?tení v knihovn? pro mládež". Uskute?ní se vždy druhé úterý v m?síci od 18 hodin.  První setkání bude 4. prosince 2012 v 18 hodin v prostorách naší knihovny. Seznámíme se s d?tskými hrdiny R. Stekla?e "Bo?ík a spol."


 

Srde?n? zveme zájemce na p?ipravované ?tení v knihovn?, které se uskute?ní 13. prosince 2011 od 18.00 hod.

 


Zimní ve?er s d?tskou knihou

  

 

 

 

 

 

 

 První t?ídy ZŠ Lelekovice

 na besed? v naší obecní knihovn?.

http://www.knihovnalelekovice.wz.cz/img/DSCN0424.JPG

 

 

http://www.knihovnalelekovice.wz.cz/img/DSCN0423.JPG

 

 

http://www.knihovnalelekovice.wz.cz/img/DSCN0421.JPG

 

 

http://www.knihovnalelekovice.wz.cz/img/DSCN0420.JPG